范文大全 | 作文大全 | 好文分享 | QQ头像 | 资源网 | 说说

儿童现代诗歌大全100首

儿童现代诗歌大全100首(共9篇)儿童诗歌100首1 老 师 您 早yánɡɡuānɡzhàohuāerxiàolǎoshīnínzǎo阳 光 照,花 儿 笑,ɡāoɡāoxìnɡxìnɡshànɡxuãxiào高 高 兴 兴 上 学 校, xīndeyìtiānduōmehǎo新 的 一 天 多 么 好,jiàndàolǎosh,下面是新魁文章网zhangxingkui.cn小编为大家整理的儿童现代诗歌大全100首,欢迎阅读!

儿童现代诗歌大全100首《一》

儿童诗歌100首

1. 老 师 您 早

yánɡɡuānɡzhàohuāerxiàolǎoshīnínzǎo阳 光 照,花 儿 笑,

ɡāoɡāoxìnɡxìnɡshànɡxuãxiào

高 高 兴 兴 上 学 校, xīndeyìtiānduōmehǎo

新 的 一 天 多 么 好,

jiàndàolǎoshīwânshēnɡhǎo

见 到 老 师 问 声 好:

lǎoshī

lǎoshīnínzǎonínhǎo老 师,您 早!

老 师,您 好!

wōniúshànɡxuã2.蜗 牛 上 学

xiǎowōniúerbēishūbāo

小 蜗 牛 儿 背 书 包,

mànmàntãnɡtãnɡshànɡxuãxiào

慢 慢 腾 腾 上 学 校。 dōnɡkànkànxīqiáoqiáo

东 看 看,西 瞧 瞧,

pádàotàiyánɡluî

爬 到 太 阳 落,

ɡānɡɡānɡdàoxuãxiào

刚 刚 到 学 校。

wǎnɡlǐkànyíkàn

往 里 看 一 看,

yǐjīnɡfànɡxuãle

已 经 放 学 了。

3.晨 间 到 校 礼 仪 操

bâizheshūbāoshànɡxuãxiàochãnjiāndàoxiàolǐyícāo

背 着 书 包 上 学 校,

táitïutǐnɡxiōnɡjīnɡshãnshuǎnɡ抬 头 挺 胸 精 神 爽。 jìhǎohïnɡlǐnɡjīn

系 好 红 领 巾,

xiàopáiyàoɡuàhǎo

校 牌 要 挂 好,

xiàomãnkǒutínɡyìtínɡ

校 门 口,停 一 停,

miànxiànɡlǎoshīwēiwēixiào

面 向 老 师 微 微 笑:

jǔqǐyîushǒuxínɡduìlǐ

举 起 右 手 行 队 礼,

wǔzhǐbìnɡlǒnɡyàozuîdào

五 指 并 拢 要 做 到。

lǎoshīnínhǎo

老 师,您 好!

kèjiānlǐyícāo4.课 间 礼 仪 操

tïnɡxuãmen

yàozhùyì同 学 们,要 注 意,

kâjiānduǎnyǒulǐyí

课 间 短,有 礼 仪。

shūběnyînɡpǐnzhěnɡlǐhǎo

书 本 用 品 整 理 好,

shànɡhǎocâsuǒbúwànɡjì

上 好 厕 所 不 忘 记。

zǒulánɡshànɡ

lïudàozhǎiyàoláojìbùyōnɡjǐ走 廊 上,要 牢 记,

楼 道 窄,不 拥 挤。

fànɡmànjiǎobùbùbēnpǎo

放 慢 脚 步 不 奔 跑,

zhuīzhúdǎnàoɡânɡbùxínɡ

追 逐 打 闹 更 不 行。

xiūxīhǎoyǒujīnɡlì

ɡāoxiàolǜɡāoxiàolǜ休 息 好,有 精 力, kâtánɡshànɡ

课 堂 上,高 效 率,高 效 率!

chūcāolǐyícāo5.出 操 礼 仪 操

línɡshēnɡxiǎnɡ

páizhěnɡqíkuàipáiduì铃 声 响,快 排 队。 bìshànɡzuǐ

排 整 齐,闭 上 嘴。

tīnɡyīnyuâ

yīâryītàbùzǒu听 音 乐,踏 步 走。 yǒujiãzîu

shēnzhíshǒu

bùluîhîu

zǒuzǒuzǒu一 二 一,有 节 奏。 táiɡāojiǎobùqiǎnɡxiāntáitïu抬 高 脚,伸 直 手, 不 抢 先,不 落 后。 tǐnɡxiōnɡ

抬 头,挺 胸,走 走 走。

6.坐 姿 歌

tïuyàozhânɡjiānyàopínɡzuîzīɡē头 要 正,肩 要 平, xiǎojiǎobìnɡpáiyàofànɡwěn小脚 并 排 要 放 稳。 tǐnɡqǐxiōnɡpúzhíqǐyāo

挺 起 胸 脯 直 起 腰, xiěqǐzìláiɡuāɡuājiào

写 起 字 来 呱 呱 叫。

wîbǐɡē7.握 笔 歌

lǎodàlǎoârbùdǎjià

老 大 老 二 不 打 架,

lǎosāndǐzàibǐɡǎnxià

老 三 抵 在 笔 杆 下,

lǎosìlǎowǔláibānɡmánɡ

老 四 老 五 来 帮 忙,

jiānbìnɡzhejiānerkàoxiàfānɡ肩 并 着 肩 儿 靠 下 方。

kâzhōnɡcāo课 中 操

xiǎobáitù

xiǎoyāzi

xiǎojīnyú

xiǎopãnɡyǒu

ānānjìnɡjìnɡbânɡbânɡtiàoɡāɡājiàoyïuɑyïupāipāishǒuzuîzuîhǎo小 白 兔,(蹦 蹦 跳), 小 鸭 子,(嘎 嘎 叫), 小 金 鱼,(游 啊 游), 小 朋 友,(拍 拍 手),

安 安 静 静(坐 坐 好)。

8.声 调 歌

yīshēnɡpínɡshēnɡdiàoɡē

一 声 平,

ârshēnɡyánɡ

二 声 扬,

sānshēnɡɡuǎiwān

三 声 拐 弯,

儿童现代诗歌大全100首《二》

少儿必背古诗100首1

少儿必背古诗100首

2015-09-05 中学生读书

编者按语:少年儿童从小背诵适量的古诗对提高文化素养极有帮助,编者选择了100首适宜少儿背诵的古诗,希望大家能喜欢。

001.静夜思 (唐)李白 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡

002.望庐山瀑布 (唐)李白 日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川, 飞流直下三千尺。疑是银河落九天。

003朝发白帝城 (唐)李白 朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。 两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

004.秋浦歌 (唐)李白 白发三千丈,缘愁似个长。 不知明镜里,何处得秋霜。

005.夜宿山寺 (唐)李白 危楼高百尺,手可摘星辰。 不敢高声语,恐惊天上人。

006.赠汪伦 (唐)李白

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。 桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

007.黄鹤楼送孟浩然之广陵(唐)李白 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

008.望天门山 (唐)李白

天门中断楚江开,碧水东流至此回。 两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

009.绝句 (唐)杜甫 迟日江山丽,春风花草香。 泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

- 1 -

010.春夜喜雨 (唐)杜甫 好雨知时节,当春乃发生。 随风潜入夜,润物细无声。 野径云俱黑,江船火独明。 晓看红湿处,花重锦官城。

011.望岳(唐) 杜甫 岱宗夫如何?齐鲁青未了。 造化钟神秀,阴阳割昏晓。 荡胸生层云,决眦入归鸟。 会当凌绝顶,一览众山小。

012.春望 (唐) 杜甫 国破山河在,城春草木深。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。

013.绝句漫兴 (唐)杜甫

肠断春江欲尽头,杖藜徐步立芳洲。 癫狂柳絮随风舞,轻薄桃花逐水流。

014.登高 杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

015.曲江 (唐) 杜甫

朝回日日典春衣,每日江头尽醉归。 酒债寻常行处有,人生七十古来稀。 穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。 传语风光共流转,暂时相赏莫相违。

016.绝句 (唐)杜甫

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。 窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

017.池上 (唐)白居易 小娃撑小艇,偷采白莲回。 不解藏踪迹,浮萍一道开。

- 2 -

018.忆江南 (唐)白居易 江南好,风景旧曾黯。

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。 023.泊秦淮 (唐)杜牧

烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。 商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。 能不忆江南?

019.赋得古原草送别 (唐) 白居易 离离原上草,一岁一枯荣。 野火烧不尽,春风吹又生。 远芳侵古道,晴翠接荒城。 又送王孙去,萋萋满别情。

020.大林寺桃花 (唐)白居易 人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。 长恨春归无觅处,不知转入此中来。

021.遗爱寺 (唐)白居易 弄石临溪坐,寻花绕寺行。 时时闻鸟语,处处是泉声。

022.过清华宫 (唐)杜牧

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。 一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

024.山行 (唐)杜牧

远上寒山石径斜,白云深处有人家。 停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

025.清明 (唐)杜牧

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

026.秋夕 (唐)杜牧

银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。 天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

027.相思 (唐)王维 红豆生南国,春来发几枝? 愿君多采撷,此物最相思。

028.鸟鸣涧 (唐)王维. 人闲桂花落,夜静春山空。 月出惊山鸟,时鸣春涧中。

- 3 -

029.使至塞上 (唐) 王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。

030.山居秋瞑 (唐) 王维 空山新雨后,天气晚来秋。 明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。

031.九月九日忆山东兄弟(唐)王维 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

032.送元二使安西 (唐)王维 渭城朝雨邑轻尘,客舍青青柳色新。 劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

033.竹枝词 (唐)刘禹锡

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。 东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

034.浪淘沙 (唐)刘禹锡

莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。 千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金。

035.酬乐天扬州初逢席上见赠 (唐)

刘禹锡

巴山蜀水凄凉地,二十三年弃置身。 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。 今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

036.浪淘沙 (唐)刘禹锡

九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。 如今直上银河去,同到牵牛织女家。

037.乌衣巷 (唐)刘禹锡

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。 旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

038.乐游原 (唐)李商隐 向晚意不适,驱车登古原。 夕阳无限好,只是近黄昏。

- 4 -

039.无题 (唐)李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。 晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。 蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。 044.芙蓉楼送辛渐 (唐)王昌龄 寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。 洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

045.逢雪宿芙蓉山主人 (唐)贺知章

040.霜月 (唐)李商隐

初闻征雁已无蝉,百尺楼高水接天。 青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟。

041.从军行 (唐)王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望雁门关。 黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

042.从军行 (唐)王昌龄

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。 撩乱边愁听不尽,高高明月照长城。

043.出塞 (唐)王昌龄

秦时明月汉时关,万里长征人未还。 但使龙城飞将在,不教胡马度阴山!

日暮苍山远,天寒白屋贫。 柴门闻犬吠,风雪夜归人。

046.回乡偶书 (唐) 贺知章 少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。 儿童相见不相识,笑问客从何处来。

047.咏柳 (唐)贺知章

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

048.春晓 (唐)孟浩然 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。 夜来风雨声,花落知多少?

- 5 -

儿童现代诗歌大全100首《三》

《新编儿童诗100首》

中国儿童诗――美丽的大自然

1、冬天(马云超)

大地的脸又脏又黑,

落叶给它洗脸搓坏了指头。 落叶不干了,

换成白雪给大地洗脸,

白雪的手冻在大地的脸上拿不下来了。

2、雪(马云超)

转眼大地铺上了羊毛毯 这么冷的天

是谁正在天空剪羊毛呢

3、会飞的叶子(钱万成)

说都怕冬天 说冬天冷 小麻雀却说不 在光秃秃的树丫上 朗诵小诗

谁都说冬天难看 孤孤单单没有绿意

1

小麻雀站在枝头 给寂寞的老树 添上一片 会飞的叶子

4、雪花的快乐(徐志摩)

假如我是一朵雪花, 翩翩地在半空里潇洒, 我一定认清我的方向 ——飞扬,飞扬,飞扬

——这地面上有我的方向。

5、冰凌花(马云超)

玻璃窗像一个大花园, 开出许多冰凌花,

我要摘下一朵送给春天。 妈妈说不要这样傻, 爸爸说不要这样呆。

他们的话我当成了耳边风。

我撮口对花园吹气——春天来喽!春天来喽!

那最大的一朵冰凌花裂嘴笑了, 嘴呀,一直裂到耳丫。

6、初春(殷常青)

一枚嫩芽

在泥土中快活地叫着 脱去冬天的衣衫 一枚嫩芽

带动成群的嫩芽 快活地摇晃着脑袋 风,在一片摇晃中 在一片叫喊声中 把春天扶出了地面

7、春天(冯辉岳)

大花猫,躲在屋顶上, 一边洗脸,一边晒太阳。小花猫,蹲在园子里, 一边赏花,一边吃东西。大花猫说:春天好温暖。小花猫说,春天花儿香。

2

8、春天在哪里(陈伯吹)

春天在哪里?

春天在枝头:春天的风微微吹动, 柳条跳舞,桃花脸红。 春天在哪里?

春天在草原上:春天的雾轻轻细细, 草儿醒过来,换上绿的新衣。 春天在哪里?

春天在竹林里:春天的雨一阵又一阵, 竹笋从地下探出头来。 春天在哪里? 春天在田野里;春天的太阳那么暖,那么亮,麦青,菜花黄,蚕豆花儿香。

9、花籽(马云超)

我往花盆里埋下两粒花籽, 过了几天,

跑出两颗小草。 我说:站住! 你回去捎个信儿, 让花朵来向我报到!

10、春天被卖光了(杜荣深)

春天是一匹,

世界上最美丽的彩布, 燕子是个卖布郎。 他随身带着一把剪刀,

每天忙碌地东飞飞,西剪剪, 把春天一寸寸卖光了。

11、夏夜的湖(黄盈)

湖里一定有个 “懒孩子” 太阳刚落 夜风徐来 他就早早摊开 满是褶皱的睡毯 湖里一定有个 “坏孩子” 月亮游湖 星星掌灯 他却暗中挑拨 鱼、蛙无理取闹

3

12、秋天的信(林武宪)

秋天要给大家写信 用叶子当信纸 让风当邮差 偷懒的邮差 每到一个地方 就把信一抛

有的信,落在松树头顶上 有的信,掉在青蛙身边

赶路的雁,也衔了一页回家池塘里,草丛中 到处都有秋天的信 动物们急忙准备过冬

13、太阳(马云超)

天上的太阳, 被白云相中了, 织成了彩霞。 湖里的太阳, 被鱼儿相中了, 雕成了莲花。 心里的太阳, 被灵感相中了, 写成了诗歌。

14、太阳喝醉酒

太阳喝醉酒 不小心撞倒山头 就倒在山头后面 于是, 黑夜就出现了。

15、日出(林焕彰) 早晨,

太阳是一个娃娃, 一睡醒就不停地 踢着蓝被子, 很久很久, 才慢慢慢慢的 露出一个 圆圆胖胖的 脸儿。

4

16、夕阳

夕阳是一个苹果 黑夜是贪吃鬼 一口就把夕阳 吃掉

17、夜晚(马云超)

夜晚是一朵黑色的花儿, 黄昏时候开始慢慢绽开, 天刚蒙蒙亮又合上。 细腻的花瓣儿上,

落着星星点点的小甲虫, 闪烁着金色的光芒。 月牙儿在花瓣儿上散步, 一会儿逗着甲虫玩, 一会儿采集扑面的花香。 夜晚是一朵黑色的花儿, 它的花期不长也不短,

足够你把梦做得像模像样。

18、夜晚的天空(林焕彰)

夜晚的天空,

藏着好多好多的小猫咪; 他们好象很怕冷, 躲在妈妈的怀里, 只露出小小的眼睛。 我很喜欢看看他们, 他们也喜欢看看我。 19、月亮 松树顶上 有月亮 池塘里 也有月亮 不知道哪一个月亮 才是真正的月亮

5

20、月亮冷了 天冷了

月亮弟弟没有衣服穿 他一定很冷 风伯伯 快把云衣服送来 给月亮弟弟穿上

21、云和月(林良)

白云飘过来, 这条白手帕 飘到月亮面前。 轻轻擦过, 轻轻飘走。 擦过脸的月亮, 更亮了。

儿童现代诗歌大全100首《四》

少儿必背古诗100首

001.静夜思 (唐)李白

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡

002.望庐山瀑布 (唐)李白

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川,

飞流直下三千尺。疑是银河落九天。

003朝发白帝城 (唐)李白

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

004.秋浦歌 (唐)李白

白发三千丈,缘愁似个长。

不知明镜里,何处得秋霜。

005.夜宿山寺 (唐)李白

危楼高百尺,手可摘星辰。

不敢高声语,恐惊天上人。

006.赠汪伦 (唐)李白

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

007.黄鹤楼送孟浩然之广陵(唐)李白

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

008.望天门山 (唐)李白

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

009.绝句 (唐)杜甫

迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

010.春夜喜雨 (唐)杜甫

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

011.望岳(唐) 杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

012.春望 (唐) 杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

013.绝句漫兴 (唐)杜甫

肠断春江欲尽头,杖藜徐步立芳洲。

癫狂柳絮随风舞,轻薄桃花逐水流。

014.登高 杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

015.曲江 (唐) 杜甫

朝回日日典春衣,每日江头尽醉归。

酒债寻常行处有,人生七十古来稀。

穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。

传语风光共流转,暂时相赏莫相违。

016.绝句 (唐)杜甫

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

儿童现代诗歌大全100首《五》

幼儿古诗词100首

[唐]骆宾王

【正文】鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。

登鹳鹊楼

[唐]王之涣

【正文】白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。

静夜思

[唐]李白

【正文】床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。

春晓

[唐]孟浩然

【正文】春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。

江雪

[唐]柳宗元

【正文】千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。{儿童现代诗歌大全100首}.

悯农

[唐]李绅

【正文】春种一粒粟,秋收万颗子。四海无闲田,农夫犹饿死。

悯农

[唐]李绅

【正文】锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

梅花

[宋]王安石

【正文】墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

相思

[唐]王维

【正文】红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。

绝句

[唐]杜甫

【正文】迟日江山丽,春风花草香。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

寻隐者不遇

[唐]贾岛

【正文】松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。

[唐]王维

【正文】空山不见人,但闻人语响;返景入深林,复照青苔上。

逢雪送芙蓉山主人

[唐]刘长卿

【正文】日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。

登幽州台歌

[唐]陈子昂

【正文】前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。

秋浦歌

[唐]李白

【正文】白发三千丈,缘愁似个长。不知明镜里,何处得秋霜?

塞下曲·其一

[唐]卢纶

【正文】月黑雁飞高,单于夜遁逃。欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

塞下曲·其二

[唐]卢纶

【正文】林暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽,没在石棱中。

夏日绝句

[宋]李清照

【正文】生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。

所见

[清]袁枚

【正文】牧童骑黄牛,歌声振林樾。意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

七步诗

[三国]曹植

【正文】煮豆燃豆萁,豆在釜中泣;本是同根生,相煎何太急!

独坐敬亭山

[唐]李白

【正文】众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山。

竹里馆

[唐]王维

【正文】独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。

[唐]李商隐

【正文】向晚意不适,驱车登古原。夕阳无限好,只是近黄昏。

宿建德江

[唐]孟浩然

【正文】移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人。

敕勒歌

北朝民歌

【正文】敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫。风吹草低见牛羊。

游子吟

[唐]孟郊

【正文】慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。

大林寺桃花

[唐]白居易

【正文】人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。

金缕衣杜

[唐]杜秋娘

【正文】劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。有花堪折直须折,莫待无花空折枝。

题都城南庄

[唐]崔护

【正文】去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处在,桃花依旧笑春风。

夜雨寄北

[唐]李商隐

【正文】君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

早发白帝城

[唐]李白

【正文】朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

绝句

[唐]杜甫

【正文】两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

离思

[唐]元稹

【正文】曾经沧海难为水,除却巫山不是云。取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

[唐]张继

【正文】月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

村居

[清]高鼎

【正文】草长莺飞二月天,拂堤扬柳醉青烟。儿童放学归来早,忙趁东风放纸鸢。

山中留客

[唐]张旭

【正文】山光物态弄春晖,莫为轻阴便拟归。纵使晴明无雨色,入云深处亦沾衣。

望庐山瀑布

[唐]李白

【正文】日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

晓出净慈寺送林子方

[宋]杨万里

【正文】毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

惠崇春江晓景

[宋]苏轼

【正文】竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。萎蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

示儿

[宋]陆游

【正文】死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

望洞庭

[唐]刘禹锡

【正文】湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

小池

[宋]杨万里

【正文】泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

江畔独步寻花

[唐]杜甫

【正文】黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝柢。留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

题西林壁

[宋]苏轼

【正文】横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。{儿童现代诗歌大全100首}.

送元二使安西

[唐]王维

【正文】渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。

山行

[唐]杜牧

【正文】远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

芙蓉楼送辛渐

[唐]王昌龄

【正文】寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

饮湖上初晴后雨

[宋]苏轼

【正文】水色潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

泊船瓜洲

[宋]王安石

【正文】京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还。

赠汪伦

[唐]李白

【正文】李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

滁州西涧

[唐]韦应物

【正文】独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

乌衣巷

[唐]刘禹锡

【正文】朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

清明

[唐]杜牧

【正文】清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

凉州词

[唐]王之涣

【正文】黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

九月九日忆山东兄弟

[唐]王维

【正文】独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

儿童现代诗歌大全100首《六》

儿童诗100首

新编儿童诗100首

中国儿童诗――美丽的大自然

1、冬天(马云超)大地的脸又脏又黑,落叶给它洗脸搓坏了指头。落叶不干了,换成白雪给大地洗脸,白雪的手冻在大地的脸上拿不下来了。

2、雪(马云超)转眼大地铺上了羊毛毯/这么冷的天/是谁正在天空剪羊毛呢

3、会飞的叶子(钱万成)说都怕冬天/说冬天冷/小麻雀却说不/在光秃秃的树丫上/朗诵小诗/谁都说冬天难看/孤孤单单没有绿意/小麻雀站在枝头/给寂寞的老树/添上一片/会飞的叶子

4、雪花的快乐(徐志摩)假如我是一朵雪花,翩翩地在半空里潇洒,我一定认清我的方向——飞扬,飞扬,飞扬——这地面上有我的方向。

5、冰凌花(马云超)玻璃窗像一个大花园,开出许多冰凌花,我要摘下一朵送给春天。妈妈说不要这样傻,爸爸说不要这样呆。他们的话我当成了耳边风。我撮口对花园吹气——春天来喽!春天来喽!那最大的一朵冰凌花裂嘴笑了,嘴呀,一直裂到耳丫。{儿童现代诗歌大全100首}.

6、初春(殷常青)一枚嫩芽/在泥土中快活地叫着/脱去冬天的衣衫/一枚嫩芽/带动成群的嫩芽/快活地摇晃着脑袋/风,在一片摇晃中/在一片叫喊声中/把春天扶出了地面

7、春天(冯辉岳)大花猫,躲在屋顶上,一边洗脸,一边晒太阳。小花猫,蹲在园子里,一边赏花,一边吃东西。大花猫说:春天好温暖。小花猫说,春天花儿香。

8、春天在哪里(陈伯吹)春天在哪里?春天在枝头:春天的风微微吹动,柳条跳舞,桃花脸红。春天在哪里?春天在草原上:春天的雾轻轻细细,草儿醒过来,换上绿的新衣。春天在哪里?春天在竹林里:春天的雨一阵又一阵,竹笋从地下探出头来。春天在哪里?春天在田野里;春天的太阳那么暖,那么亮,麦青,菜花黄,蚕豆花儿香。

9、花籽(马云超)我往花盆里埋下两粒花籽,过了几天,跑出两颗小草。我说:站住!你回去捎个信儿,让花朵来向我报到!

10、春天被卖光了(杜荣深)春天是一匹,世界上最美丽的彩布,燕子是个卖布郎。他随身带着一把剪刀,每天忙碌地东飞飞,西剪剪,把春天一寸寸卖光了。

11、夏夜的湖(黄盈)湖里一定有个/“懒孩子”/太阳刚落/夜风徐来/他就早早摊开/满是褶皱的睡毯/湖里一定有个/“坏孩子”/月亮游湖/星星掌灯/他却暗中挑拨/鱼、蛙无理取闹

12、秋天的信(林武宪)秋天要给大家写信/用叶子当信纸/让风当邮差/偷懒的邮差/每到一个地方/就把信一抛/有的信,落在松树头顶上/有的信,掉在青蛙身边/赶路的雁,也衔了一页回家/池塘里,草丛中/到处都有秋天的信/动物们急忙准备过冬

13、太阳(马云超)天上的太阳,被白云相中了,织成了彩霞。湖里的太阳,被鱼儿相中了,雕成了莲花。心里的太阳,被灵感相中了,写成了诗歌。

14、太阳喝醉酒/太阳喝醉酒/不小心撞倒山头/就倒在山头后面/于是,/黑夜就出现了。/

15、日出(林焕彰)早晨,太阳是一个娃娃,一睡醒就不停地/踢着蓝被子,很久很久,才慢慢慢慢的/露出一个/圆圆胖胖的/脸儿。

16、夕阳/夕阳是一个苹果/黑夜是贪吃鬼/一口就把夕阳/吃掉/

17、夜晚(马云超)夜晚是一朵黑色的花儿,/黄昏时候开始慢慢绽开,/天刚蒙蒙亮又合上。/细腻的花瓣儿上,/落着星星点点的小甲虫,/闪烁着金色的光芒。/月牙儿在花瓣儿上散步,/一会儿逗着甲虫玩,/一会儿采集扑面的花香。/夜晚是一朵黑色的花儿,/它的花期不长也不短,/足够你把梦做得像模像样。

18、夜晚的天空(林焕彰)夜晚的天空,/藏着好多好多的小猫咪;/他们好象很怕冷,/躲在妈妈的怀里,/只露出小小的眼睛。/我很喜欢看看他们,/他们也喜欢看看我。

19、月亮/松树顶上/有月亮/池塘里/也有月亮/不知道哪一个月亮/才是真正的月亮

20、月亮冷了/天冷了/月亮弟弟没有衣服穿/他一定很冷/风伯伯/快把云衣服送来/给月亮弟弟穿上

21、云和月(林良)白云飘过来,/这条白手帕/飘到月亮面前。/轻轻擦过,/轻轻飘走。/擦过脸的月亮,/更亮了。

22、白云/谁的手帕/丢在水塘里?/谁的手帕/这么大?/小鱼娃/想把它收起来,/游到跟前,没啦。/小鱼娃呆呆地/看着散开的水波,/白云,在天上笑啦„„

23、云(金波)蓝天蓝,像大海,/白云白,像帆船。/云在天上走,/好像海里漂帆船。/帆船,帆船,/你装的是什么?/走得这样慢。/不装鱼,/不装虾,/装的都是小雨点。/雨点,雨点,/请你快下来,/帮我浇菜园。 现代诗歌大全100首 儿童诗歌大全100首

1、儿童现代诗歌大全100馄17(2017-04-05)

2、儿童现代诗歌大全100(2017-04-06)

浏览次数:  更新时间:2017-04-10 10:39:12
上一篇:关于四季树的现代诗歌
下一篇:关于描写春天的现代诗歌
网友评论《儿童现代诗歌大全100首》